محصولات مربوط به خدمات مؤسسه

این موسسه با استعانت از خداوند متعال و با اتکاء بر تجربیات و توان مهندسی خود در زمینه های مختلفی  فعالیت می کند و به آخرین متدهای رایانه ای و نرم افزارهای مرتبط در زمینه های GIS  و سنجش از دور جهت نیل به اهداف خویش مجهز می باشد.