ارزیابی مراتع با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( G.I.S )

سال انتشار: ۱۳98
نحوه ارائه مقاله: شفاهی
زبان مقاله: فارسی